top of page

Caracterización socieconómica de las personas solicitantes de aprovechamientos forestales en Galicia (IGE) Instituto Galego de Estadísitica

Caracterización socioeconómica das persoas solicitantes de aproveitamentos forestais

5 mar 2024

Introdución

A Caracterización socioeconómica das persoas solicitantes de aproveitamentos forestais é unha actividade estatística que elabora o Instituto Galego de Estatística (IGE) en colaboración coa Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal (DXPF) da Consellería do Medio Rural (CMR) con carácter anual. A información difundida mediante esta estatística procede da explotación das declaracións e solicitudes de aproveitamentos en montes e terreos forestais dispoñibles na DXPF, combinado coa Base de datos Sociodemográfica dispoñible no IGE.

O obxectivo desta actividade é analizar as características socioeconómicas das unidades físicas e xurídicas que solicitan aproveitamentos forestais. Neste traballo centrarémonos nas solicitudes de xestión privada.

bottom of page